Separation

Teraz

Kvalita a inová­cia sú od roku 1956 kľúčom k úspe­chu spoloč­nosti Arden Equip­ment, ktorá sa dnes stala svetovým lídrom na trhu.

AE = expertise + qualité

40 rokov profesionálnych skúseností

Kvalita a inovácia sú od roku 1956 kľúčom k úspechu spoločnosti Arden Equipment, ktorá sa dnes stala svetovým lídrom na trhu.

S viac ako 40– ročnými profe­sionál­nymi skúse­nosťami spoloč­nosť Arden Equi­pe­ment vyvi­nula široký sorti­ment nástrojov pre verejné práce a teraz otvára svoju ponuku produk­tov pre viaceré odvet­via ako sú demolá­cia, recyklá­cia, zhod­no­co­va­nie, zemné práce, odobe­ra­nie mate­riá­lov, lesné hospodárstvo a želez­nice. Lyžice Arden Equip­ment získali spoloč­nosti dobrú povesť a odvtedy si získali ocene­nia viaceré iné nástroje, ako sú kliešte na trie­de­nie, drapáky, nožnice, nakla­dače, nakla­da­cie lyžice a mnoho ďalší­ch…

Francúzsky výrobca

Francúzsky výrobca so skutočnými skúsenosťami

Arden Equip­ment je francúzsky výrobca, ktorý ručí za kvalitu všetkých svojich zaria­dení.

Ponúka celý sorti­ment inovatív­neho prís­lušenstva pris­pô­so­be­ného pre najťažšie práce a apliká­cie. Všetci jeho zamest­nanci sa snažia čo najlepšie plniť požia­davky svojich zákazní­kov tak, že im ponú­kajú služby šité na mieru, aby zaručili perfektné pris­pô­so­be­nie svojich zaria­dení.

Starost­livo si vyberá svoje kompo­nenty a ubez­pečuje sa, že dodržia­vajú normy kvality, ktoré vyža­duje  pri výrobe prís­lušenstva. Jeho zaria­de­nia sú väčši­nou vyro­bené z kovu typu Hardox a upred­nostňuje priamu cestu pre splne­nie envi­ron­mentál­nych obmed­zení.

Bezpečnosť a životné prostredie

Bezpečnosť a životné prostredie v centre záujmu spoločnosti Arden Equipment

Arden Equip­ment kladie bezpeč­nosť do centra svojich požia­da­viek a všetci jej zamest­nanci sa snažia dodržia­vať túto hodnotu tak, aby svojim zákazní­kom poskytli  zaria­de­nia spoľah­livé vo všetkých smeroch. V marci 2018 bola spoloč­nosť Arden Equip­ment ocenená za svoje spojky novej generá­cie s troma stupňami zais­te­nia, ktoré zabraňujú akému­koľ­vek odis­te­niu na stave­niskách tak, aby sa zaručila optimálna bezpeč­nosť. 

Tým, že sa jej zodpo­ved­nosť k život­nému pros­tre­diu stala jednou z jej priorít aj s paten­to­vanými a inovatív­nymi a výkonnými koncep­ciami, ako je Arden Jet, prvý inte­gro­vaný systém rozprašo­va­nia vody slúžiaci k zachytá­va­niu prachu na stave­niskách, umožňujú spoloč­nosti Arden Equip­ment zacho­vať si na trhu pozí­ciu hlav­ného hráča.

Rast spoločnosti Arden Equipment

Zákazníci sú prioritou Arden Equipment

Spoloč­nosť má v súčas­nosti viac ako 200 zamest­nan­cov vo Francúzsku a v zahra­ničí a postupne pokračuje v získa­vaní si trhov neustá­lym rozvíjaním svojich obchodných vzťa­hov so svojimi predaj­cami a zákazníkmi po celom svete. 

S dcérs­kymi spoloč­nosťami vo Francúzsku, vo Veľkej Britá­nii, v Rusku, v Neme­cku a v Španielsku spoloč­nosť Arden Equip­ment dobyla Európu a jej ďalším cieľom je expan­zia do Sever­nej Ameriky, kde už začala zhod­no­co­vať svoje know-how.

PInce Bois PB