Nous serons présents en exposant sur le salon Intermat à Paris !

Nous serons présents en exposant sur le salon Scotplant à Glasgow !

Nous serons présents sur le salon Hillhead à Buxton !

Vyhľadať
Close this search box.

1. Prezentácia stránky.

Podľa článku 6 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku sú používatelia stránky www.arden-equipment.com informovaní o totožnosti rôznych zainteresovaných strán v rámci jej implementácie a monitorovania. :

Majiteľ : ARDEN EQUIPMENT – n° de Siret : 38051968600022 – 9 avenue de l’industrie, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES, France – Ardennes

Dizajn a výroba : Komunikačná agentúra Graphik Impact

Website : www.graphik-impact.com

E-mail : contact@graphik-impact.com

Vedúci publikácie : Linda Ghazi – linda.ghazi@arden-equipment.com

Hosting : OVH – 2 RUE KELLERMANN BP 99985 59100 ROUBAIX FRANCE

2. Všeobecné podmienky používania stránky a ponúkaných služieb.

Používanie stránky www.arden-equipment.com znamená úplné prijatie všeobecných podmienok používania popísaných nižšie. Je pravdepodobné, že tieto podmienky použitia budú kedykoľvek upravené alebo doplnené, preto sú používatelia stránky www.arden-equipment.com vyzvaní, aby ich pravidelne konzultovali.

Táto stránka je bežne prístupná používateľom vždy. O prerušení kvôli technickej údržbe však môže rozhodnúť spoločnosť ARDEN EQUIPMENT, ktorá sa potom bude snažiť vopred informovať používateľov o dátumoch a časoch zásahu.

Stránka www.arden-equipment.com je pravidelne aktualizovaná spoločnosťou ARDEN EQUIPMENT. Rovnako je možné kedykoľvek upraviť právne oznámenia: vzťahujú sa však na používateľa, ktorý je vyzvaný, aby sa na ne čo najčastejšie odvolával, aby sa s nimi oboznámil.

3. Opis poskytovaných služieb.

Účelom stránky www.arden-equipment.com je poskytnúť informácie o všetkých aktivitách spoločnosti.

Spoločnosť ARDEN EQUIPMENT sa snaží poskytovať stránke www.arden-equipment.com čo najpresnejšie informácie. Nemôže však niesť zodpovednosť za opomenutia, nepresnosti a nedostatky v aktualizácii, či už samotnou alebo partnermi tretích strán, ktorí jej poskytujú tieto informácie.

Všetky informácie uvedené na stránke www.arden-equipment.com slúžia ako informácia a pravdepodobne sa budú vyvíjať. Informácie na stránke www.arden-equipment.com navyše nie sú vyčerpávajúce. Podliehajú zmenám, ktoré boli urobené od okamihu ich uvedenia do režimu online.

4. Zmluvné obmedzenia technických údajov.

Stránka využíva technológiu JavaScript.

Webové stránky nemôžu niesť zodpovednosť za materiálne škody spojené s používaním týchto stránok. Používateľ stránky ďalej súhlasí s prístupom na stránku pomocou najnovšieho vybavenia, ktoré neobsahuje vírusy, a pomocou najnovšieho prehliadača najnovšej generácie.

5. Duševné vlastníctvo a falzifikáty.

ARDEN EQUIPMENT je vlastníkom práv duševného vlastníctva alebo vlastní práva na používanie všetkých prvkov prístupných na stránke, najmä textov, obrázkov, grafiky, loga, ikon, zvukov, softvéru.

Akákoľvek reprodukcia, znázornenie, zmena, zverejnenie, prispôsobenie všetkých alebo časti prvkov stránky, bez ohľadu na použité prostriedky alebo postup, je zakázaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu: ARDEN EQUIPMENT.

Akékoľvek neoprávnené použitie stránky alebo akýchkoľvek jej prvkov sa bude považovať za porušenie a bude stíhané v súlade s ustanoveniami článkov L.335-2 a nasledujúcich Zákonníka duševného vlastníctva.

6. Obmedzenia zodpovednosti.

ARDEN EQUIPMENT nemôže niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené na zariadení používateľa pri prístupe na stránku www.arden-equipment.com a vyplývajúce z použitia zariadenia, ktoré nespĺňa špecifikácie uvedené v bode 4, ani z hľadiska vzhľadu chyby alebo nekompatibility.

Spoločnosť ARDEN EQUIPMENT nemôže byť zodpovedná ani za nepriame škody (ako napríklad strata trhu alebo strata príležitosti) vyplývajúce z používania stránky www.arden-equipment.com.

Používateľom sú k dispozícii interaktívne priestory (možnosť klásť otázky v oblasti kontaktov). Spoločnosť ARDEN EQUIPMENT si vyhradzuje právo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia akýkoľvek obsah zverejnený na tomto mieste, ktorý by porušoval právne predpisy platné vo Francúzsku, najmä ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov. Spoločnosť ARDEN EQUIPMENT si prípadne vyhradzuje právo spochybniť občiansku a / alebo trestnú zodpovednosť používateľa, najmä v prípade rasistických, urážlivých, hanlivých alebo pornografických správ bez ohľadu na použité médium (text, fotografia …) .

7. Správa osobných údajov.

Vo Francúzsku sú osobné údaje chránené najmä zákonom č. 78-87 zo 6. januára 1978, zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004, článkom L. 226-13 trestného zákonníka a európskou smernicou z 24. júna 1978. Októbra 1995.

Pri používaní stránky www.arden-equipment.com je možné zhromažďovať nasledovné: URL odkazov, cez ktoré užívateľ vstúpil na stránku www.arden-equipment.com, dodávateľ prístupu používateľov, internetový protokol používateľa (IP ) adresa.

V každom prípade ARDEN EQUIPMENT zhromažďuje iba osobné informácie o užívateľovi pre potreby určitých služieb ponúkaných na webe www.arden-equipment.com. Používateľ poskytuje tieto informácie s úplnou znalosťou faktov, najmä keď ich sám zadáva. Užívateľ stránky www.arden-equipment.com je potom informovaný o povinnosti alebo neposkytnutí týchto informácií.

V súlade s ustanoveniami článkov 38 a nasledujúcich zákonov 78-17 zo 6. januára 1978 o spracovaní údajov, spisoch a slobodách má každý užívateľ právo na prístup, opravu a odpor k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, tak, že jeho písomná a podpísaná žiadosť spolu s kópiou dokladu totožnosti s podpisom držiteľa dokladu s uvedením adresy, na ktorú je potrebné zaslať odpoveď.

Žiadne osobné informácie používateľa stránky www.arden-equipment.com sa nezverejňujú bez jeho vedomia, výmeny, prenosu, pridelenia alebo predaja na akomkoľvek médiu tretím stranám. Iba predpoklad spätného odkúpenia spoločnosti ARDEN EQUIPMENT a jej práv by umožnil prenos týchto informácií potenciálnemu kupujúcemu, ktorý by bol zase viazaný rovnakou povinnosťou uchovávať a upravovať údaje týkajúce sa používateľa stránky www.arden-equipment.com.

Táto stránka nie je deklarovaná výboru CNIL, pretože nezhromažďuje osobné informácie.

Databázy sú chránené ustanoveniami zákona z 1. júla 1998, ktorým sa transponuje smernica 96/9 z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz.

8. Hypertextové odkazy a cookies.

Stránka www.arden-equipment.com obsahuje množstvo hypertextových odkazov na iné stránky zriadených so súhlasom ARDEN EQUIPMENT. Spoločnosť ARDEN EQUIPMENT však nemá možnosť overenia obsahu takto navštívených stránok, a preto za túto skutočnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Prehliadanie stránok www.arden-equipment.com pravdepodobne spôsobí inštaláciu súborov cookie do počítača používateľa. Cookie je malý súbor, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale ktorý zaznamenáva informácie týkajúce sa navigácie počítača na webe. Údaje takto získané sú určené na uľahčenie následnej navigácie na stránke a sú tiež určené na umožnenie rôznych mier účasti.

Odmietnutie inštalácie súboru cookie môže znemožniť prístup k určitým službám. Používateľ však môže nakonfigurovať svoj počítač nasledovne, aby odmietol inštaláciu súborov cookie:

V prehliadači Internet Explorer: karta nástroja (piktogram v tvare ozubenia vpravo hore) / možnosti internetu. Kliknite na Súkromie a zvoľte Blokovať všetky cookies. Potvrdiť v poriadku.

Vo Firefoxe: v hornej časti okna prehliadača kliknite na tlačidlo Firefox a potom prejdite na kartu Možnosti. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

Nastavte pravidlá ochrany na: používať pre históriu prispôsobené nastavenia. Nakoniec zrušte začiarknutie tohto políčka, čím zakážete súbory cookie.

V Safari: Kliknite v pravom hornom rohu prehliadača na piktogram ponuky (symbolizovaný ozubeným kolieskom). Vyberte možnosť Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V sekcii „Dôvernosť“ kliknite na Nastavenia obsahu. V časti „Súbory cookie“ môžete zablokovať súbory cookie.

V prehliadači Chrome: Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu prehliadača na piktogram ponuky (symbolizovaný tromi vodorovnými čiarami). Vyberte možnosť Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V sekcii „Dôvernosť“ kliknite na predvoľby. Na karte „Dôvernosť“ môžete blokovať súbory cookie.

9. Rozhodné právo a pridelenie právomoci.

Akýkoľvek spor v súvislosti s používaním stránky www.arden-equipment.com podlieha francúzskemu právu. Výlučná právomoc sa prisudzuje príslušným parížskym súdom.

10. Hlavné príslušné zákony.

Zákon č. 78-87 zo 6. januára 1978, najmä zmenený a doplnený zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004 o spracovaní údajov, spisoch a slobodách.

Zákon č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku.

11. Lexikón.

Užívateľ: Užívateľ internetu sa pripája pomocou vyššie uvedenej stránky.

Osobné informácie: „informácie, ktoré umožňujú v akejkoľvek podobe, priamo alebo nepriamo, identifikáciu fyzických osôb, na ktoré sa vzťahujú“ (článok 4 zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978).