logo ardennes équipements

Zemné práce

Arden Equip­ment ponúka široký sorti­ment prís­lušenstva na zemné práce, pre lyži­cové nakla­dače, mini nakla­dače, bagre-nakla­dače a nakla­dače, ako sú rýchloupí­nače a lyžice ako aj svaho­va­cie lopaty . Ponú­kané zaria­de­nia umožňujú reali­zo­vať práce veľkého rozsahu, ako sú práce na cestách, úprava plošín, želez­ničné alebo riečne práce… rovnako dobre ako aj ľahké práce, ako sú výkopy, terénne úpravy, atď.….

Filtre

Hmotnosť nosiča
Hmotnosť nástroja