logo ardennes équipements

Nástroje na odber materiálu

Arden Equip­ment dispo­nuje širokým sorti­men­tom nástrojov na odber mate­riálu skla­dajú­ceho sa z lyžíc na špeciálne použi­tia alebo všeo­becné použi­tia le takisto aj sorti­men­tom nakla­dacích lyžíc, defi­no­vaných na základe potrieb v závis­losti od mate­riá­lov, s ktorými sa stretá­vame.