logo ardennes équipements

Železnice

Arden Equip­ment vyvi­nul špeciálny sorti­ment pre profe­sionálne potreby železníc, ktoré umožňujú odpo­ve­dať ma špeci­fi­cké požia­davky. Produkty sú určené pre nosiče pris­pô­so­bené pre prácu na želez­nici, kde sú pracovné zóny obmed­zené. Tieto nástroje boli prepra­co­vané takým spôso­bom, aby umož­nili efektívnu a produktívnu prácu.

Filtre

Hmotnosť nosiča
Hmotnosť nástroja