logo ardennes équipements

Demolácia

Arden Equip­ment je veľmi dôležitým hráčom vo výrobe demo­lač­ného prís­lušenstva pre lyži­cový nakla­dač. Jeho know-how umož­nilo vývoj širo­kého sorti­mentu zaria­dení ktoré je možno použiť na demolá­ciu, búra­nie, demon­to­va­nie alebo rozo­be­ra­nie konš­truk­cií. Jeho sorti­ment demo­lač­ného prís­lušenstva je ideálny pre primárnu, sekundárnu a selektívnu demolá­ciu.

Filtre

Hmotnosť nosiča
Hmotnosť nástroja