logo ardennes équipements

Špeciálne aplikácie

Arden Equip­ment ponúka viacero zaria­dení pris­pô­so­bených konkrét­nym potrebám, zodpo­ve­dajú­cim veľkému počtu špeci­fi­ckých požia­da­viek, čo najviac pris­pô­so­bených potrebám zákazní­kov, a vyža­dujú­cich si indi­vi­duálne preskú­ma­nie pre každý daný prípad.

Filtre

Hmotnosť nosiča
Hmotnosť nástroja