Separation

Arden Jet

Arden Jet, inová­cia francúzs­keho a európs­keho lídra na demolá­ciu, recyklá­ciu, zemné práce, odber mate­riá­lov a lesné hospodárstvo.

Arden Jet - Système de pulvérisation haute pression

PREDSTAVENIE

Systém šesťkrát ocenený demolačným priemyslom vo Francúzsku a na medzinárodnej úrovni !

Arden Jet je prvý systém rozprašo­va­nia vody, ktorý je zabu­do­vaný vo výrobe do demo­lačných nožníc a ktorý je určený na zníže­nie šíre­nia sa prachu a zápa­chu. 

Tento systém, trikrát ocenený demo­lačným prie­mys­lom vo Francúzsku a na medziná­rod­nej úrovni je ideálny pre zráža­nie prachu naprík­lad na mies­tach demolá­cie (naprík­lad bytový blok v mests­kom pros­tredí) alebo v lomoch.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Systém dýz zabudovaných do nástroja :

Rozprašo­va­cie dýzy priamo zabu­do­vané do nástroja, chrá­nené špeci­fi­ckými zosil­nenými držiakmi dýz a umiest­nenými pod rotač­nou hlavou – možné sú rôzne modely a nasta­ve­nia tvaru prúdu, jeho uhla atď. Ľahko a rýchlo demon­to­va­teľné a spätne namon­to­va­teľné.

Hadice úplne zabu­do­vané do nástroja pros­tredníct­vom otoč­ného kĺbu, ktorý takisto umožňuje dobre odde­lenú a teda aj bezpečnú cirkulá­ciu vody a oleja.

Otočené hydrau­li­cké valce s piest­nymi tyčami vo vnútri rámu chrá­nene nie len pred nárazmi ale aj pred pria­mym kontak­tom s vodou.

ZÁSADY FUNGOVANIA

Tento systém vzájomne zameniteľných dýz, podľa potrieb na stavenisku, má viacero výhod :

  • optimálne zníže­nie tvorby prachu sa takto podieľa na ochrane zdra­via osôb a život­ného pros­tre­dia, demo­lačné práce sú oveľa pres­nejšie vďaka jemnejšej a lepšie ovlá­da­teľ­nejšej vodnej hmle, čim je pracovná oblasť lepšie vidi­teľná pre obsluhu,
  • iné výhody viažuce sa k blíz­kosti dýz a čeľuste : systém rotá­cie zostáva v suchu, rovnako ako aj obrá­tené piestne tyče, ktoré sú dobre chrá­nené : údržba zaria­dení je teda zjed­no­dušená, pretože sú chrá­nené pred kontak­tom s vodou, čím sa znižujú náklady viažuce sa na údržbu a na prípadné poru­chy,

  • spotreba vody je výrazne obmed­zená, umožňuje dosiah­nuť neza­ned­ba­teľnú finančnú a ekolo­gi­ckú úsporu (naprík­lad obja­ve­nie sa blata iba veľmi obmed­zené alebo takmer neexis­tujúce s ohľa­dom na jemnosť rozs­tre­ko­va­nej vodnej hmly),

  • voda je strie­kaná pod vysokým tlakom na vzdia­le­nosť viacerých metrov pri súčas­nom sledo­vaní pohy­bov nástroja (rotá­cie, posunu), čím sa maxi­ma­li­zuje a opti­ma­li­zuje okolie zvlhčo­va­nia, 


KVALITA, ZMYSEL PRE SLUŽBU A …

…ohľad voči životnému prostrediu

Všetci pracovníci Arden Equip­ment sa zavä­zujú ku zodpo­ved­nému prís­tupu vedú­cemu k uspo­koje­niu svojich zákazní­kov.

Mobi­li­zujú sa, aby zabez­pečili kvalitu výrob­kov tak, že konajú s ohľa­dom na bezpeč­nosť a na životné pros­tre­die.

Cez inová­ciu svojich produk­tov robí Arden Equip­ment zo svojej envi­ron­mentál­nej zodpo­ved­nosti hlavnú pred­nosť s nová­torskými a výkonnými koncep­ciami ako je Arden Jet, prvý systém rozprašo­va­nia vody, ktorý je zabu­do­vaný do demo­lačných nožníc a určený je pre zachy­te­nie maximál­neho množstva prachu.

Arden Jet avec système de buses intégrées